قهوه فرانسه

این محصول نیز حاصل ترکیب چند دان است که از دانه های آسیایی، آفریقائی و آمریکای جنوبی استفاده شده است. سعی ما بر این بوده که طعم تلخی و طعم گس و عطر و کافئین مناسبی برای این قهوه دمی در نظر گرفته شود